اعضای هیئت مدیره

امیر بوجارزاده

مدیرعامل

لیسانس عمران
از دانشگاه آزاد اراک

علیرضا جاودانی

رئیس هیئت مدیره

لیسانس عمران
از دانشگاه علم و صنعت

محمدعلی مولایی

نایب رئیس هیئت مدیره

کاردانی مکانیک
از دانشگاه امیرکبیر

علی جاودانی

عضو هیئت مدیره

لیسانس عمران
از دانشگاه سویین برن