پروژه اربیل عراق

نام پروژه: اربیل

تناژ:  ۲۰۰تن

آدرس: کشور عراق، شهر اربیل

اتصالات: پیچ ومهره

سال ساخت: ۱۳۹۷