پروژه دارآباد

نام پروژه: دارآباد

تناژ: ۱۰۰۰تن

آدرس: داراباد، احمدی زمانی

اتصالات: اتصالات جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۸۸