پروژه فرمانیه

نام پروژه: فرمانیه

تناژ: ۴۰۰ تن

آدرس: خیابان فرمانیه، خیابان عسگریان، خیابان حسینی

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۶