نام پروژه: کاشانی

تناژ: ۱۸۰۰تن

آدرس: نبش آیت ا… کاشانی

اتصالات: جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۵