پروژه مرغاب

نام پروژه: مرغاب

تناژ: ۵۵۰تن

آدرس: خیابان آپادانا خیابان مرغاب نبش سرمد

اتصالات: اتصالات جوشی

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۰