پروژه شهر شیراز

نام پروژه………

تناژ: ……… تن

آدرس: …………

اتصالات: …………….

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۶