پروژه شریعتی ۲

نام پروژه: شریعتی۲

تناژ: ۱۷۰ تن

آدرس: شریعتی، کوی طباطبایی، میثاق ۱

سازه CFT با اتصالات پیچ و مهره

سال ساخت و نصب: ۱۳۹۷