خدمات طراحی

یکی از اساسی ترین پرسش های ابتدایی هر پروژه انتخاب نوع سازه آن است. پارامترهایی نظیر رفتار مناسب سازه ای، صرفه اقتصادی، محدودیت های معماری و زمان موردنیاز برای اجرا از جمله موارد متعدد تاثیرگذار در انتخاب نوع سازه است. این مجموعه باهدف طراحی سازه ایمن نسبت به طراحی سازه ها با در نظر گرفتن عوامل فوق در رابطه با سه نوع سازه فولادی، بتن مسلح و CFT مبادرت ورزیده است.