مدارک و گواهینامه ها

  • Home
  • /
  • مدارک و گواهینامه ها

چه شرکت هایی به استاندارد ایزو ۳۸۳۴ نیاز دارند؟

استاندارد ایزو ۳۸۳۴ بیانگر الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی بوده و به منظور فراهم آوردن راهنمایی برای صنایعی که درگیر فعالیت های جوشکاری هستند، طراحی و تدوین شده است. بنابراین بطور طبیعی شرکت هایی که بخشی از فعالیت های تولید محصول آن ها توسط جوشکاری انجام شده و تمایل به بهبود فعالیت ها و یا توسعه بازار خود دارند، به این استاندارد نیاز خواهند داشت.